دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

برای شماره 28 بهار و تابستان 1400 پنج مقاله نهایی شده و هفت مقاله دیگر در حال تایید نهایی است

مقاله علمی ترویجی

رابطه قرآن و علم و راهکار حل تعارضهای ظاهری آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

محمدعلی رضایی اصفهانی


مقاله پژوهشی

اطلاق و نسبیت اخلاق از منظر آیات قرآن (با تأکید بر آراء برخی مفسران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

25/qve.2020.4761

سید محمد میرهاشمی


بررسی رابطۀ مفهومی واژگان قرآنی امت، قوم، قریه و مدینه با تمدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

25/qve.2020.4762

سید رضا مهدی نژاد


مقاله علمی ترویجی

دفع توهم اختلاف مفسران درباره معنای علمی جبال در آیه 43 سوره مبارکه نور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.22034/qve.2021.7442.1134

زینب روستائی؛ سیده محبوبه کشفی


مقاله پژوهشی

مفهوم‌سازی افعال آخر آیات بر اساس مقوله‌ «چشم انداز » در علم زبان‌شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.22034/qve.2021.6773.1100

زهره قربانی مادوانی


بررسی مبانی معرفت شناسی فرهنگ مطلوب وتبیین کارکردهای آن ازنگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22034/qve.2021.10894.1297

خاتونجان محمدی؛ حسین علوی‌مهر؛ محمدحسین ایراندوست