دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل مفهوم آنومی در قرآن (با تاکید بر سوره مبارکه بقره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22034/qve.2022.13728.1509

محمد میرزائی؛ مصطفی کریمی؛ علی سلیمی؛ علی اصغر شعاعی


نقد اقتصاد ربوی آرمانشهر لیبرالیسم از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22034/qve.2023.14654.1548

عبدالمنان حسینی؛ حسین علوی مهر؛ احمد سعادت