اعضای هیات تحریریه

 


محمد فاکر میبدی: استاد جامعه المصطفی /استاد نمونه کشوری در سال 1393

قاسم کاکایی: استاد دانشگاه شیراز

مجید معارف: استاد دانشگاه تهران

محمدعلی رضایی اصفهانی: استاد جامعه المصطفی/  /استاد نمونه کشوری در سال 1390

حسین علوی‌مهر: دانشیار جامعه المصطفی

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی: دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

مهدی رستم‌نژاد: دانشیار جامعه المصطفی / معاون آموزش حوزه های علمیه

اعضای تحریریه بین المللی: 

 

پروفسور حامد آلگار استاددانشگاه برکلی کالیفرنیا -آمریکا

پروفسور لبیب بیضون استاد دانشگاه دمشق- سوریه
پروفسور مظفر اقبال استاد دانشگاه مک گیل- کانادا

 

 

مدیر مسئول

سید حمید جزایری

قرآن و علوم دانشیار و هیئت علمی جامعه المصطفی

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2651&
jazayerialmustafa.com


معاون آموزش جامعه المصطفی العالمیه

سردبیر

محمد علی رضایی اصفهانی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی

rezaeequrancs.jmail.com
09123514652


رئیس مجتمع عالی قرآن و حدیث

رئیس مرکز قرآنی المهدی 

و...

اعضای هیات تحریریه

محمد علی رضایی اصفهانی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی

ensani.ir/fa/article/author/17600
rezaeequrancs.jmail.com


رئیس مجتمع عالی قرآن و حدیث

رئیس مرکز پژوهشی قرآنی المهدی و..

محمد فاکر میبدی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد قرآن و حدیث جامعه المصطفی

ensani.ir/fa/article/author/24523
m_fakermiu.ac.ir


رئیس مدرسه قرآن و علوم مجتمع عالی قرآن و حدیث

قاسم کاکایی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد دانشگاه شیراز

ensani.ir/fa/article/author/579
gkakaierose.sherazu.ac.ir
02537110535

استاد مجید معارف

علوم قرآن و حدیث و.. استاد دانشگاه تهران

ensani.ir/fa/article/author/3397
maarefut.ac.ir

حسین علوی مهر

علوم قرآن و حدیث دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

halavimehr5gmail.com
02537110494


رئیس مدرسه تفسیر

مدیر گروه تفسیر

عبدالکریم بی آزار شیرازی

علوم قرآن و حدیث و.. دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

ensani.ir/fa/article/author/10964
dr.abdk.biazargmail.com

مهدی رستم نژاد

علوم قرآن و حدیث و.. دانشیار و عشو هیئت علمی جامعه المصطفی

ensani.ir/fa/article/author/76710
rostamnejad1946gmail.com


معاون آموزش حوزه های علمیه و عضو هیئت علمی  المصطفی

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور حامد آلگار

علوم قرآن و حدیث و.. استاد تمام (پرفسور) دانشگاه برکلی کالیفرنیا

fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%B1
pajoohesh.qurangmail.com


استاد تمام (پرفسور) دانشگاه برکلی کالیفرنیا

دبیر اجرایی

سلمان قاسمی

قرآن و علوم دانشجوی دکتری رشته قرآن و علوم گرایش روان‌شناسی

-------gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

لبیب بیضون

علوم قرآن و حدیث و.. استاد دانشگاه دمشق سوریه

pajoohesh.quranyahoo.com
02537110535


تدریس در دانشگاه دمشق و مراکز آموزش عالی سوریه

دبیر تخصصی

علی کریم پور قراملکی

علوم قرآن و حدیث و.. استادیار جامعه المصطفی العالمیه karimpoorali@yahoo.com

karimpooraliyahoo.com
02537110528


استادیار جامعه المصطفی العالمیه karimpoorali@yahoo.com

مدیر داخلی

سیدیوسف موسوی کهنموئی

مدیریت آموزشی معاونت پژوهش مجتمع عالی قران و حدیث

pajoohesh.qurangmail.com
02537110535

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور مظفر اقبال

علوم قرآن و حدیث و.. استاد دانشگاه مک گیل کانادا

pajoohesh.qourangmail.com
02537110535