اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حمید جزایری

قرآن و علوم دانشیار و هیئت علمی جامعه المصطفی

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2651&
jazayerialmustafa.com

سردبیر

محمد علی رضایی اصفهانی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد جامعه المصطفی العالمیه قم ایران

rezaeequrancs.jmail.com
09123514652
0000-0002-0319-1231


رئیس مجتمع عالی قرآن و حدیث

رئیس مرکز قرآنی المهدی 

و...

اعضای هیات تحریریه

محمد فاکر میبدی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد قرآن و حدیث جامعه المصطفی

ensani.ir/fa/article/author/24523
m_fakermiu.ac.ir
0000-0003-2217-5330


رئیس مدرسه قرآن و علوم مجتمع عالی قرآن و حدیث

قاسم کاکایی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد دانشگاه شیراز

ensani.ir/fa/article/author/579
gkakaierose.sherazu.ac.ir
02537110535

استاد مجید معارف

علوم قرآن و حدیث و.. استاد دانشگاه تهران

ensani.ir/fa/article/author/3397
maarefut.ac.ir

محمد علی رضایی اصفهانی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد جامعه المصطفی العالمیه

ensani.ir/fa/article/author/17600
rezaeequrancs.jmail.com
0000-0002-0319-1231


رئیس مجتمع عالی قرآن و حدیث

رئیس مرکز پژوهشی قرآنی المهدی و..

حسین علوی مهر

علوم قرآن و حدیث دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

halavimehr5gmail.com
02537110494


رئیس مدرسه تفسیر

مدیر گروه تفسیر

عبدالکریم بی آزار شیرازی

علوم قرآن و حدیث و.. دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

ensani.ir/fa/article/author/10964
dr.abdk.biazargmail.com

مهدی رستم نژاد

علوم قرآن و حدیث و.. دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

ensani.ir/fa/article/author/76710
rostamnejad1946gmail.com


معاون آموزش حوزه های علمیه و عضو هیئت علمی  المصطفی

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور حامد آلگار

علوم قرآن و حدیث و.. استاد تمام (پرفسور) دانشگاه برکلی کالیفرنیا

fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%B1
pajoohesh.qurangmail.com


استاد تمام (پرفسور) دانشگاه برکلی کالیفرنیا

لبیب بیضون

علوم قرآن و حدیث و.. استاد دانشگاه دمشق سوریه

pajoohesh.quranyahoo.com
02537110535


تدریس در دانشگاه دمشق و مراکز آموزش عالی سوریه

پروفسور مظفر اقبال

علوم قرآن و حدیث و.. استاد دانشگاه مک گیل کانادا

pajoohesh.qourangmail.com
02537110535

دبیر تخصصی

سید عیسی مسترحمی

علوم قرآن و حدیث استادیار جامعه المصطفی العالمیه

dr.mostarhamichmail.ir
02537110528


استادیار جامعه المصطفی العالمیه

مدیر داخلی

سیدیوسف موسوی کهنموئی

قرآن و علوم معاونت پژوهش مجتمع عالی قرآن و حدیث

pajoohesh.qurangmail.com
02537110535

دبیر اجرایی

سلمان قاسمی

قرآن و علوم دانشجوی دکتری رشته قرآن و علوم گرایش روان‌شناسی

-------gmail.com