اعضای هیات تحریریه

 


محمد فاکر میبدی: استاد جامعه المصطفی /استاد نمونه کشوری در سال 1393

قاسم کاکایی: استاد دانشگاه شیراز

مجید معارف: استاد دانشگاه تهران

محمدعلی رضایی اصفهانی: استاد جامعه المصطفی/  /استاد نمونه کشوری در سال 1390

حسین علوی‌مهر: دانشیار جامعه المصطفی

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی: دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

مهدی رستم‌نژاد: دانشیار جامعه المصطفی / معاون آموزش حوزه های علمیه

اعضای تحریریه بین المللی: 

 

پروفسور حامد آلگار استاد تمام (پرفسور) دانشگاه برکلی کالیفرنیا ((مرکز مطالعات خاورمیانه، دانشگاه کالیفرنیا))

 

اعضای هیات تحریریه

محمد فاکر میبدی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد قرآن و حدیث جامعه المصطفی

ensani.ir/fa/article/author/24523
m_fakermiu.ac.ir


رئیس مدرسه قرآن و علوم مجتمع عالی قرآن و حدیث