اعضای هیات تحریریه

 


محمد فاکر میبدی: استاد جامعه المصطفی /استاد نمونه کشوری در سال 1393

قاسم کاکایی: استاد دانشگاه شیراز

مجید معارف: استاد دانشگاه تهران

محمدعلی رضایی اصفهانی: استاد جامعه المصطفی/  /استاد نمونه کشوری در سال 1390

حسین علوی‌مهر: دانشیار جامعه المصطفی

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی: دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

مهدی رستم‌نژاد: دانشیار جامعه المصطفی / معاون آموزش حوزه های علمیه

اعضای تحریریه بین المللی: 

 

پروفسور حامد آلگار استاد تمام (پرفسور) دانشگاه برکلی کالیفرنیا ((مرکز مطالعات خاورمیانه، دانشگاه کالیفرنیا))

 

اعضای هیات تحریریه

حسین علوی مهر

علوم قرآن و حدیث دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

halavimehr5gmail.com
02537110494


رئیس مدرسه تفسیر

مدیر گروه تفسیر