نکته مهم: نشریه قرآن و علم از "قوانین و اصول کپ" پیروی می کند.

نکته مهم: نشریه قرآن و علم از "قوانین و اصول کپ" پیروی می کند.