مجله قرآن و علم شماره 25 پایز و زمستان 98 در تاریخ 10/01 /98 چاپ شد و مقالان نیز بارگزاری شد

مجله قرآن و علم شماره 25 پایز و زمستان 98 در تاریخ 1398/10/01چاپ شد و مقالان نیز بارگزاری شد