شماره 26 نوبت بهار و تابستان 1399در 20شهریور 1399 جاپ شد و بار گزاری در سایت و ISC شیراز نیز انجام شد

 شماره 26  نوبت بهار و تابستان 1399در 20شهریور 1399 جاپ شد و بار گزاری در سایت و ISC شیراز  نیز انجام شد