ارتباط با ما

دفتر مجله:ایران،قم،خیابان باجک،مجتمع عالی آموزشی امام خمینی ،طبقه سوم،معاونت پژوهش

تلفن نشریه:

۰۰۹۸-۰۲۵۳۷۱۱۰۵۳۵

ایمیل نشریه:

qve.journals@miu.ac.ir

ایمیل دبیر اجرایی نشریه:

javad_moslehi@miu.ac.ir

ایمیل سردبیر نشریه:

mohamadali_rezaeiesfahani@miu.ac.ir