کمیته بین المللی اخلاق نشر

کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)

مجله قرآن و علم با احترام به قواعد اخلاق علمی، تابع قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) است. این مجله بالاترین استانداردهای اخلاقی را رعایت می کند.

 

 https://www.publicationethics.org