سرقت ادبی

سرقت ادبی

مجله قرآن و علم از قوانین کمیته بین المللی نشر ( Cope ) تبعیت می کند و بر اساس قوانین، استفاده از آثار دیگران بدون آنکه به آنها ارجاع داده شود و تلقی آن به عنوان اثر خود، سرقت علمی محسوب می شود. لذا هر گونه مصادیق سرقت ادبی که در مقالات ارائه شده میباشند از طرف ویراستاران مجله مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت و طبق قوانین و ضوابط برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.

 

https://www.grammarly.com/plagiarism-checker