مشابهت یابی

مشابهت یابی

مجله قرآن و علم، مشابهت یابی مقالات ایرانی را با نرم افزار سمیم نور انجام می دهد.

 

 

 

 

https://www.samimnoor.ir/view/fa/default

*********

مجله قرآن و علم، مشابهت یابی مقالات خارجی را با نرم افزار iThenticate انجام می دهد.

 

 

 

 

 

https://www.ithenticate.com