تفاهم نامه همکاری

1-به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی فی مابین، تفاهم‌نامه همکاری مابین  مجله علمی  قرآن و علم  و انجمن قرآن و تحول علوم ایران مورخ 96/11/15 تنظیم و ثبت گردید. تفاهم‌نامه در قسمت درباره نشریه قابل مشاهده می‌باشد.

 

متن تفاهم‌نامه

 

2. به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی فی مابین، تفاهم‌نامه همکاری مابین  مجله علمی  قرآن و علم  و انجمن قرآن پژوهی حوزه‌های علمیه مورخ 98/09/01 تنظیم و ثبت گردید. تفاهم‌نامه در قسمت درباره نشریه قابل مشاهده می‌باشد.

متن تفاهم‌نامه