مبانی و روشهای تربیتی سوره قیامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مجتمع امام خمینی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

سوره قیامت یکی از سورههای قرآن کریم ،با نظام تربیتی خـا خـود و نگـاه واقعبینانـهای کـه بـه
ساختار وجودی و روانی و پدیدههای اجتماعی دارد. تحلیل و اجرای اصول و روشهای تربیتی متأثر از
جهانبینی و ایدئولوژی حاکم بر نظام تربیتی است .پژوهش حاضر با هد برشـماری ایـن مؤلفـهها از
قرآن کریم در سورهی قیامت تأکید دارد. بدین منظور نخست تفاسیر و ترجمههای موجود و معتبـر ایـن
سوره مورد دقت قرار گرفت است، سپس به بررسی مفاهیم «مبانی» ،«اصول »و «روشهـا »پرداختـه و
ارتباط بین آنها روشن شده است. پژوهش حاضر بـا نگـاهی روشـمند و منسـجم ،درصـدد اسـتخرا
مبانی و اصول تربیتی سوره قیامت است. یافتههای پژوهش این مقاله موفق به ارائه مبانی و اصول تربیتی
جدید گردیده که تکمیلکننده نتایج پژوهشهای پیشین است


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles and Pedagogical Methods of Surah Qiyamah

نویسنده [English]

  • Hossein Alavi Mehr
Al-Mustafa International University-Qom_Iran
چکیده [English]

Surah Qiyamah in the Holy Quran has presented a specific pedagogical
system and a realistic view towards the existential and psychological structure
and social phenomena. The analysis and implementation of pedagogical
principles and methods are influenced by the worldview and ideology ruled on
the pedagogical system. The present study aims to enumerate these
components of the Holy Quran in Surah Qiyamah. So, first considered, the
existing and authentic interpretations and translations of this surah have been
careful. Then the concepts such as “foundations”, “principles” and “methods”
are examined and the relationship between them is clarified also. The present
study, with a methodical and coherent approach, seeks to extract the
pedagogical foundations and principles in Surah Qiyamah. The research
findings of this article have succeeded in presenting new pedagogical
foundations and principles that complement the results of previous researches


کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah Qiyamah
  • Quran
  • Pedagogy
  • Pedagogical Foundations
  • Pedagogical Methods
0ترجمه قرآن کریم، رضایی اصفهانی، محمدعلی، موسسه تحقیقاتی فرهنگی دارالـذکر، قـم :
.ش0272
.3ابـن ابیالحدیـد ،عبدالحمیـد بـن هبةاللـه ،شـرح نهجالبلاغـه؛ مکتبـة آیتاللـه المرعشـی
النجفی ، قم : 0212ش.
.2ابنفارس، ابوالحسین احمد بن زکریا، معجـم مقـائیس اللغـة، تحقیـق: عبدالسـلام محمـد
هارون، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم: 0050ه ق.
.0احمدی، احمد، اصول و روشهای تربیت در اسلام، دفتر مرکزی جهاد دانشـگاهی، تهـران :
. ش0217
.0باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، انتشارات مدرسه ،تهران :.0291
.1بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، مؤسسة البعثة، مرکز الطباعـة و النشـر ،
. ق0000 :قم
.9تهانوی، محمدعلی، کشا اصطلاحات الفنون ،دار الکتب العلمیه ،بیروت: 0777م.
.7جمعی از نویسندگان، درآمدی بر نظامنامـه تربیتـی المصـطفی، ترجمـه و نشـر بینالمللـی
المصطفی، قم: .0271
.7راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، الـدار الشـامیه/ دار العلـم ،
دمشق /بیروت: 0003ق.
.05رفیعی، بهروز، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیـت و مبـانی آن، پژوهشـگاه حـوزه و
دانشگاه ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت)، قم /تهران :.0273
.00روسو، ژان ژاک ،امیل یا آموزشوپرورش ،ناشر :دنیای کتاب، تهران : 0271ش.
.03شریف الرضی، محمد بن حسین ،نهجالبلاغه ،محقق :صبحی صالح ،مؤسسـة دار الهجـرة ،
. ق0000 :قم
.02شکوهی، غلامحسین، مبـانی و اصـول آمـوزشوپرورش ،انتشـارات آسـتان قـدس رضـوی ،
مشهد :.0290
.00ــــــ ،تعلیم و تربیت و مراحل آن ،انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد :.

0طباره، عبدالفّتاح عفیف، سیری در قرآن، ترجمه: محمدرسول دریایی، بیجا، بیتا.
.01طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیـزان، جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، دفتـر
انتشارات اسلامی، قم :چان پنجم، 0290ه.ش.
.09طیب، سید عبد الحسین ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،انتشارات اسلام، تهران :0297ش.
.07محمود ،مصطفی، قرآن و نسل امروز ،ترجمه: فولادوند ،بنیاد قرآن ،تهران: 0215ش.
.07مصباح یزدی، محمدتقی؛ فتحعلی، محمـود؛ مصـباح، مجتبـی؛ یوسـفیان ،حسـن ،فلسـفه
تعلیم و تربیت اسلامی، انتشارات مدرسه ،تهران :چان دوم، .0270
.35مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القـرآن الکـریم، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی ،
تهران : 0217ش.
.30مطهری، مرتضی ،تعلیم و تربیت در اسلام، انتشارات صدرا ،تهران : 0219ش.
.33ــــــ، مقدمهای بر جهانبینی اسلامی: زندگی جاوید ،یا حیات اخروی( جلد ،)1انتشارات
صدرا ،تهران :.0290
.32مکارم شیرازی ،ناصر، تفسیر نمونه ،دارالکتب الإسلامیة ،تهران :چان دهم، 0290ه.ش.
.30مهدیزاده، حسـین، «کاوشـی در ریشـه قرآنـی واژه «تربیـت »و پیامـد معنـایی آن» ،مجلـه
معرفت، شماره ،۲۷آبان ماه .0270
.30نادری قمی، محمدمهدی، قدرت در مدیریت اسلامی، موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام
خمینی ،قم: .0297
.31ورام، مسعودبن عیسی، مجموعه ورام، آداب و اخلاق در اسلام ،ترجمه :تنبیه الخواطر ،بنیـاد
پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ،مشهد :.021دوره 15، شماره 28
سال پانزدهم، شماره 28، بهار و تابستان 1400 ش
بهار و تابستان 1400
صفحه 34-57
  • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1400