بانک ها و نمایه نامه ها

 مجله در پایگاه استنادی جهان اسلام در شیراز ISC نمایه شده است 

https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/22213

 و