داوران

"ارزیابان داخلی"

 

Web of  Science

شناسه ارکید

سمت 

ارزیابان

http://www.webofscience.com/wos/author/record/HNB-8968-2023 

https://orcid.org/0000000208401920 

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

سیدعیسی مسترحمی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HPB-5946-2023 

 

https://orcid.org/0000-0001-7144-5806 

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

حمیدرضا طوسی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HNC-3793-2023 

https://orcid.org/0009-0006-3764-5269 

استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه

محمدجواد اسکندرلو

http://www.webofscience.com/wos/author/record/HNB-9099-2023 

https://orcid.org/0000000187651196 

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

حسین علوی مهر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HNC-4608-2023 

https://orcid.org/0000-0001-7363-3069 

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

محمدحسن زمانی

http://www.webofscience.com/wos/author/record/HMW-0347-2023 

https://orcid.org/0000-0002-0319-1231 

استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه

محمدعلی رضایی اصفهانی

                                                            https://www.webofscience.com/wos/author/record/HOC-7315-2023 

https://orcid.org/0000-0003-2008-6553 

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

محمد حسین محمدی

http://www.webofscience.com/wos/author/record/HNB-8750-2023 

https://orcid.org/0000000253921378 

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

محمد امینی تهرانی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HNC-4351-2023 

https://orcid.org/0000-0001-5546-8055 

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

عبدالله جبرئیلی جلودار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HNC-4440-2023 

https://orcid.org/0000-0002-5265-1468 

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

سیدمجتبی رضوی اصیل


 

"ارزیابان بین المللی"

 

سمت

نام کشور

نام خانوادگی

نام

دکتری علوم قرآن جامعه المصطفی عراق

عراق

ابوخمسین

هاشم

نماینده المصطفی در سوریه

سوریه

حیدری

سید عبدالکریم

نماینده جامعه المصطفی در سوریه

سوریه

غرباوی

طاهر

 دکتری جامعه المصطفی پاکستان

پاکستان

بشوی

محمد یعقوب

 دکتری قران و علوم گرایش مدیریت، جامعه المصطفی   افغانستان

افغانستان

صفری

علی آقا

 دکتری قران و علوم گرایش مدیریت، جامعه المصطفی   افغانستان

افغانستان

حکیمی

عبدالمومن

 دکتری قران وعلوم گرایش مدیریت جامعه المصطفی افغانستان

افغانستان

وحیدی

سید محمد حسین

دانش‌آموخته دکتری قران وعلوم گرایش بهداشت افغانستان

افغانستان

نداقی

محمد عیسی

دکتری قران و علوم جامعه المصطفی افغانستان

افغانستان

موسوی

سید محمد علی

دانش آموخته دکتری قران و علوم جامعه المصطفی پاکستان

پاکستان

عرفانی

محمد نذیر

 دکتری قران و علوم جامعه المصطفی افغانستان

افغانستان

علوی

سید حسین

دانش آموخته دکتری قران و علوم گرایش مدیریت، جامعه المصطفی   افغانستان

افغانستان

امیری

محمد