فرایند پذیرش مقالات

 

ردیف

فعالیت

انجام دهنده

1

ارسال مقاله

نویسنده

2

دریافت مقاله و بررسی ساختار مقاله

دبیر اجرایی

3

انجام مشابه‌یابی توسط نرم‌افزار سمیم

دبیر اجرایی

4

ارسال مقاله به سردبیر (یا دبیر تخصصی)

دبیر اجرایی

5

بررسی مقاله از لحاظ تناسب با مجله و ارزیابی اولیه

سردبیر (یا دبیر تخصصی)

6

تعیین داور جهت ارزیابی مقاله

سردبیر (یا دبیر تخصصی)

7

ارسال درخواست پرداخت هزینه ارزیابی به نویسنده

دبیر اجرایی

8

پرداخت هزینه ارزیابی مقاله

نویسنده

9

تأیید پرداخت هزینه ارزیابی مقاله توسط نویسنده

دبیر اجرایی

10

ارسال مقاله به داوران

دبیر اجرایی

11

ارزیابی مقاله

داوران

12

دریافت نتیجه ارزیابی از داوران و ارسال به سردبیر (یا دبیر تخصصی)

دبیر اجرایی

13

ارسال نظر سردبیر (یا دبیر تخصصی) به نویسنده

دبیر اجرایی

14

انجام اصلاحات مورد نظر داوران و سردبیر (یا دبیر تخصصی)

نویسنده

15

ارسال مقاله بازنگری شده

نویسنده

16

دریافت مقاله و بررسی اجمالی بازنگری‌های انجام شده توسط نویسنده

دبیر اجرایی

17

ارسال مقاله به سردبیر جهت تعیین داور تطبیقی

دبیر اجرایی

18

تعیین داور تطبیقی

سردبیر

19

ارسال مقاله به داور تطبیقی

دبیر اجرایی

20

ارزیابی تطبیقی مقاله

داور تطبیقی

21

دریافت نتیجه ارزیابی تطبیقی از داور تطبیقی

دبیر اجرایی

22

ارسال اصلاحات مورد نظر داور تطبیقی به نویسنده (در صورت نیاز)

دبیر اجرایی

23

انجام اصلاحات مورد نظر داور تطبیقی (در صورت نیاز)

نویسنده

24

ارسال مقاله بازنگری شده (در صورت نیاز)

نویسنده

25

دریافت مقاله و بررسی اجمالی بازنگری‌های نهایی انجام شده توسط نویسنده

دبیر اجرایی

26

ارسال مقاله به سردبیر جهت تعیین تکلیف نهایی

دبیر اجرایی

27

بررسی نهایی مقاله سردبیر

سردبیر

28

ارسال درخواست پرداخت هزینه ویراستاری و چاپ به نویسنده

دبیر اجرایی

29

پرداخت هزینه ارزیابی ویراستاری و چاپ

نویسنده

30

تأیید پرداخت هزینه ویراستاری و چاپ مقاله توسط نویسنده

دبیر اجرایی

31

ارساله مقاله ویراستار ادبی

دبیر اجرایی

32

ویرایش ادبی مقاله

ویراستار

33

ارسال مقاله به صفحه‌آرا

دبیر اجرایی

34

ارسال مجله صفحه‌آرایی شده برای مقابله‌خوانی

دبیر اجرایی

35

دریافت سخن سردبیر از مدیرمسئول یا سردبیر

دبیر اجرایی

36

ارسال مجله به سردبیر جهت نظر نهایی

دبیر اجرایی

37

انجام اصلاحات مورد نیاز

صفحه‌آرا

38

ارسال مجله به چاپخانه

مدیر داخلی

39

 

 

40