اهداف و چشم انداز

1. گسترش مطالعات در زمینه قرآن و مباحث میان‌رشته‌ای:

 * قرآن و علوم طبیعی:
   الف) قرآن و نجوم

   ب) قرآن و بهداشت و سلامت

* قران و علوم انسانی

   الف)قرآن و اقتصاد

   ب)قرآن و علوم اجتماعی

   پ)قرآن و تاریخ

   ت) قرآن و علوم تربیتی

   ث)قرآن و حقوق

   ج) قرآن و روان شناسی

   چ) قرآن و علوم سیاسی

   ح) قرآن و مدیریت

   خ) قرآن و هنر

2. گسترش مطالعات در زمینه اعجاز قرآن :

  الف) اعجاز در علوم انسانی

  ب)اعجاز در علوم طبیعی

3. نشر نتایج پژوهش‌های نظام‌مند و مسأله‌محور در زمینه قرآن و علم.
4. فراهم کردن بستر تولید علوم میان‌رشته‌ای.
5. جهت‌دهی به علوم انسانی بر اساس آموزه‌های قرآنی.
6. بررسی شبهات در رابطه قرآن و علوم.
7. تولید علوم قرآن بنیان (بر اساس آموزه‌های مکتب اهل بیت)