اعجاز تاریخی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

قرآن کتاب جاویدان است و جنبه‌های مختلفی از اعجاز را دارد که اعجاز تاریخی یکی از آن‌ها است. از این وجه در آثار دانشمندان مسلمان بیش‌تر با عنوان «اخبار غیبی» یاد شده است؛ در حالی‌که رابطه اخبار غیبی و اعجاز تاریخی قرآن‌، عموم و خصوص من وجه است. بسیاری از مواردی که در اعجاز تاریخی قرآن بررسی می‌شود، به امت‌های پیشین و تاریخ انبیاء مربوط است. این جنبه از اعجاز قرآن از این جهت می‌تواند نقشی مهم در روشنگری تاریخ انبیاء و اثبات حقانیت قرآن و دین اسلام داشته باشد. پژوهش حاضر که درآمدی بر اعجاز تاریخی قرآن است دسته‌بندی‌هایی از اخبار غیبی و اعجاز تاریخی قرآن در آثار دانشمندان مسلمان را بررسی و دو دسته اخبار غیبی از اقوام و حوادث گذشته و نیز اخبار غیبی از آینده را بیان و برخی نمونه‌ها را (مثل پیش‌گویی پیروزی روم بر ایران (روم/ 3ـ2) و نام «ملک» در سوره یوسف) ذکر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 7
سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان 1389
اسفند 1389
صفحه 69-91
  • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1389
  • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1389
  • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1389