اعجاز رنگ‌ها در قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

قرآن کریم از جنبه‌های گوناگون معجزه‌ است و اعجاز علمی یکی از این ابعاد می‌باشد. در این میان «اعجاز رنگ‌ها» موضوعی است که کم‌تر مورد توجه و بحث قرار گرفته است؛ در حالی که با اثبات آن،‌ گوشه‌ای دیگر از اعجاز علمی قرآن روشن می‌شود. این مقاله در پی اثبات این ادعا است که خداوند در بسیاری از آیه‌های مربوط به رنگ‌ها، به آثار روانی رنگ بر شخصیت انسان اشاره کرده است. نویسنده پس از بیان جایگاه و ضرورت موضوع، آیه‌هایی را که واژه «الوان» و «لون» در آن‌ها به کار رفته است می‌آورد، سپس جداگانه رنگ‌های زرد، قرمز، آبی، سبز، سفید و سیاه را در قرآن بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد که قرآن از یک رنگ معنوی، ورای همه رنگ‌ها، نام برده است که «رنگ خدایی و توحید» و بهترین رنگ‌هاست. آیات مربوط به رنگ‌ها، گاه اعجاز علمی‌اند و در مواردی شگفتی‌ها علمی قرآن به شمار می‌آیند؛ ضمن این که اختلاف رنگ در جهان آفرینش، هم نشانه توحید ربوبی است و هم می‌تواند نشانه حکمت الهی باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 7
سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان 1389
اسفند 1389
صفحه 131-164
  • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1389
  • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1389