بررسی اعجاز زیست‌شناختی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

تبیین وجوه اعجاز قرآن از مسائل مهمی است که اندیشمندان مسلمان را ازآغاز نزول قرآن کریم به خود مشغول داشته است؛ زیرا به دلیل عظمت و گستردگی مطالب قرآن، در هر برهه‌ای از زمان، جنبه جدیدی از اعجاز قرآن، آشکار می‌شود. می‌توان گفت که دلیل وجود تعدّد وجوه اعجاز قرآن، هم به انسان بر می‌گردد، هم به متن قرآن؛ یعنی به جهت ضعف دانش بشری، محدود بودن حوزه شناخت نسبت به مسائل هستی و اعتماد به ابزار شناخت انسانی (علم تجربی) و محتوای عالی و نکات لطیف آن، کشف همه ابعاد اعجاز به یک‌باره میسّر نیست و اعجاز علمی قرآن یکی از همین وجوه است. در این مقاله برخی از موارد کیهان‌شناسی مثل رتق و فتق آسمان‌ها، و کروی بودن زمین و برخی موارد زیست‌شناسی مثل سرچشمه بودن آب برای حیات، زوجیت و‌... بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 7
سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان 1389
اسفند 1389
صفحه 165-180
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1389
  • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1389
  • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1389