بررسی کتاب «الاعجاز العلمی فی القرآن، لبیب بیضون»

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی و نقد کتاب «الاعجاز العلمی فی القرآن» نوشته لبیب بیضون اختصاص دارد. ناقد بعد از معرفی کتاب، به شیوه استنباط علمی از قرآن می‌پردازد. و بر اساس شیوه صحیح تفسیر و معیارهای آن معتقد است برخی مطالب ادعا شده در کتاب، اعجاز علمی ندارند و برخی از آن‌ها از موضوع کتاب خارج می‌باشند. هم‌چنین در کتاب، افراط در تفسیر علمی، تحمیل نظر بر قرآن و... دیده می‌شود و نوآوری چندانی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 7
سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان 1389
اسفند 1389
صفحه 181-195
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1388
  • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1389
  • تاریخ پذیرش: 05 آبان 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1389