منبع‌شناسی اعجاز علمی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

در راستای کمک به پژوهشگران میان‌رشته‌ای قرآن و علوم سعی شد تا منابع مهم و قابل دسترسی در مزینه اعجاز علمی قرآن اعم از کتاب‌ و مقاله فهرست‌نویسی شود و نیز برخی مجلات، پایان‌نامه‌ها و سایت‌ها مهم که در راستای اعجاز علمی قرآن فعالیت می‌کنند، معرفی گردد. البته این منابع اعجاز علمی قرآن در زمینه علوم طبیعی، علوم انسانی و ریاضیات و ادبیات است.
در این نوشتار از فهرست کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی بهره بردیم و نیز از نوشته‌های خانم نرگس شهسوارانی و سید عیسی مسترحمه و لیست پایان‌نامه‌های مؤسسه امام رضا و راهنمایی دکتر محمد علی رضایی اصفهانی یاری گرفتیم. البته برخی از منابعی که معرفی شد به صورت مستقیم اعجاز علمی قرآن را بررسی کرده و برخی از آن‌ها به صورت غیرمستقیم یا در ضمن مباحث به اعجاز علمی قرآن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 7
سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان 1389
اسفند 1389
صفحه 197-220
  • تاریخ دریافت: 07 مهر 1389
  • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1389
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1389