رابطه قرآن و علوم انسانى

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

موضوع در علوم انسانی، انسان است که در قرآن از مزایایی برخوردار است که هیچ یک از آنها در نگرش غرب نیست. انسان غربی در آغاز و پایان بریده از خواست و هیچ‌پیوندی با او ندارد؛ در حالی که در علوم انسانی اسلامی، انسان از آنِ خداست و به سوی او باز می‌گردد.
از طرفی هدف از تدوین علوم انسانی در مکتب غرب، فقط ارائه بهره‌گیری از مواهب طبیعی، زندگی لذت‌بخش، تولید و مصرف است و در مقابل غرض از تدوین علوم انسانی از منظر قرآن، پروش انسان کاملی است که جانشین خدا در روز زمین باشد و با کمالات وجودی و رفتاری خود، مظهر کمالات بی‌نهایت خدای عزوجل باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 11، شماره 21
سال یازدهم، شماره 21، پاییز و زمستان 1396
اسفند 1396
صفحه 9-22
  • تاریخ دریافت: 09 آذر 1396
  • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 02 فروردین 1397