نقش اندیشمندان شیعه در پیشرفت علم جغرافیا

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

بررسی روند شکل‌گیری علوم در تمدن اسلامی نشانگر آن است که گرایش مسلمانان به شاخه‌های مختلف علوم بر اساس نیازهای جامعه اسلامی بوده است. جغرافیا از جمله علومی است که از همان اوایل مورد توجه مسلمانان قرار گرفت و اندیشمندان شیعه ضمن خلق آثاری ارزشمند، نقش مهمی در تکامل و پیشرفت آن ایفا نمودند. تأکید قرآن کریم و توصیه‌های مکرر پیشوایان دین در خصوص لزوم آموزش علم و نیز تشویق مسلمانان به سیر و سیاحت، اندیشه و عبرت‌آموزی از سرنوشت اقوام گذشته را باید مهم‌ترین عوامل توجه شیعیان به علم جغرافیا دانست. همچنین نیازهای روز افزون بازرگانی، سیاسی و مذهبی جوامع اسلامی از جمله انگیزه‌هایی بود که سبب گردید عالمان شیعه به کسب دانش جغرافیا و توسعه آن همت گمارند. این پژوهش بر آن است تا نقش و جایگاه برجسته دانشمندان شیعه را در پیشرفت علم جغرافیا در تمدن اسلامی تا سده ششم هجری نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


دوره 11، شماره 21
سال یازدهم، شماره 21، پاییز و زمستان 1396
اسفند 1396
صفحه 71-80
  • تاریخ دریافت: 01 مرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 25 مهر 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 02 فروردین 1397