اخبار و اعلانات

نشانی شبکه اجتماعی مجله قرآن و علم در instagram (https://www.instagram.com/p/CFt6zBMpqts/?igshid=1thhz7dvabv7m)

نشانی شبکه اجتماعی مجله قرآن و علم در instagram (https://www.instagram.com/p/CFt6zBMpqts/?igshid=1thhz7dvabv7m)

مطالعه بیشتر

شماره 26 نوبت بهار و تابستان 1399در 20شهریور 1399 جاپ شد و بار گزاری در سایت و ISC شیراز نیز انجام شد

 شماره 26  نوبت بهار و تابستان 1399در 20شهریور 1399 جاپ شد و بار گزاری در سایت و ISC شیراز  نیز انجام شد

مطالعه بیشتر

مجله قرآن و علم شماره 25 پایز و زمستان 98 در تاریخ 10/01 /98 چاپ شد و مقالان نیز بارگزاری شد

مجله قرآن و علم شماره 25 پایز و زمستان 98 در تاریخ 1398/10/01چاپ شد و مقالان نیز بارگزاری شد

مطالعه بیشتر

نکته مهم: نشریه قرآن و علم از "قوانین و اصول کپ" پیروی می کند.

نکته مهم: نشریه قرآن و علم از "قوانین و اصول کپ" پیروی می کند.

مطالعه بیشتر

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه و دستورالعمل نرخ نامه چاپ مقالات، فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع را ملاحظه فرمائید. لازم است فرمهای مربوطه تکمیل و عکس آن به همراه فیش واریزی در قسمت ارسال مقاله همراه با فایل مقاله ارسال نمائید

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه و دستورالعمل نرخ نامه چاپ مقالات، فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع را ملاحظه فرمائید. لازم است فرمهای مربوطه تکمیل و عکس آن به همراه فیش واریزی در قسمت ارسال مقاله همراه با فایل مقاله ارسال نمائید

مطالعه بیشتر