اخبار و اعلانات

CC

نشریه قرآن و علم by Al-mustafa International University is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.Based on a work at http://qve.journals.miu.ac.ir/.Permissions beyond the scope of this license may be available at http://qve.journals.miu.ac.ir/.

مطالعه بیشتر

این نشریه از قوانین دسترسی باز به مقالات پیروی می کند

این نشریه از قوانین دسترسی باز به مقالات پیروی می کند

مطالعه بیشتر

شماره 29 نوبت پاییز و زمستان 1400 جهت صفحه آرایی در دست اقدام می باشد

شماره 29 نوبت پاییز و زمستان 1400 جهت صفحه آرایی در دست اقدام می باشد

مطالعه بیشتر

نشانی شبکه اجتماعی مجله قرآن و علم در instagram (https://www.instagram.com/p/CFt6zBMpqts/?igshid=1thhz7dvabv7m)

نشانی شبکه اجتماعی مجله قرآن و علم در instagram (https://www.instagram.com/p/CFt6zBMpqts/?igshid=1thhz7dvabv7m)

مطالعه بیشتر

نکته مهم: نشریه قرآن و علم از "قوانین و اصول کپ" پیروی می کند.

نکته مهم: نشریه قرآن و علم از "قوانین و اصول کپ" پیروی می کند.

مطالعه بیشتر

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه و دستورالعمل نرخ نامه چاپ مقالات، فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع را ملاحظه فرمائید. لازم است فرمهای مربوطه تکمیل و عکس آن به همراه فیش واریزی در قسمت ارسال مقاله همراه با فایل مقاله ارسال نمائید

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه و دستورالعمل نرخ نامه چاپ مقالات، فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع را ملاحظه فرمائید. لازم است فرمهای مربوطه تکمیل و عکس آن به همراه فیش واریزی در قسمت ارسال مقاله همراه با فایل مقاله ارسال نمائید

مطالعه بیشتر