ویژگی‌های خانواده مطلوب در سبک زندگی پیشرفته قرآنی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه قم

2 دکتری دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت بشر در همه حوزه‌های فردی، خانوادگی، ملی، بین المللی، محیط زیستی و ... و در همه ابعاد عبادی، فکری، فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشتی، تفریحی، تغذیه‌ای، پوششی، سکونتی و ...، نوع سبک زندگی است. ادیان، مذاهب، مکاتب، ایدئولوژی‌ها و ... برای پیشرفت زندگی بشر، سبک‌ها و برنامه‌هایی را پیشنهاد می‌نمایند که یا به برخی از حوزه‌ها یا ابعاد اختصاص دارند و یا ناقص هستند، ولی قرآن کریم در قالب دین اسلام سبکی از زندگی پیشرفته را به بشریت عرضه نموده است که در همه حوزه‌ها و ابعاد زندگی انسان، دارای برنامه کامل و منسجم است. در این سبک از زندگی، به جنبه مادی و جنبه معنوی انسان توجه شده و سعادتمندی او در این جهان، جهان برزخ و جهان آخرت، تضمین و تأمین شده است. در این سبک زندگی، نهاد خانواده در همه یا بیشتر حوزه‌ها و ابعاد، محوریت دارد و تأکید فراوانی بر تشکیل، حفظ و پیشرفت آن، شده است. از نگاه قرآن کریم، در خانواده پیشرفته، دیانت، قداست خانواده، قانون‌مندی بهره جنسی و پوشش، رعایت حقوق و احترام متقابل، قداست تولید، پرورش و مشروعیت فرزند، اتحاد، تعاون و مهرورزی و تناسب و عدالت در حقوق مرد و زن قابل مشاهده است. سبک زندگی قرآنی در حوزه خانواده، به گونه‌ای است که در بسیاری از موارد، با تکنولوژی و فناوری روز جهانی، سازگاری کامل دارد و با آن در تعارض کامل نیست.

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 15
سال هشتم، شماره 15، پاییز و زمستان 1393ش
اسفند 1393
صفحه 231-269
  • تاریخ دریافت: 30 مهر 1393
  • تاریخ بازنگری: 22 آذر 1393
  • تاریخ پذیرش: 10 دی 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1393