دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 1-288 (سال هشتم، شماره 15، پاییز و زمستان 1393ش)