دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، شهریور 1393، صفحه 1-200 (سال هشتم، شماره 14، بهار و تابستان 1393ش)