اهداف پیشرفت از نگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

از مسائل مهم در موضوع پیشرفت، مسئله اهداف آن است که در حقیقت به منزله نقشه راه پیشرفت به شمار می‌رود. هر نظریه‌پردازی در عرصه پژوهش، بر اساس فکر و مبانی بینشی خود به تعریف و تعیین هدف در این موضوع پرداخته است. حال این سؤال مطرح است که با توجه به اختلاف ماهوی پیشرفت در بینش قرآن و اسلام با دیگر مکاتب، هدف پیشرفت از نگاه قرآن چیست؟ در بررسی انجام شده در این نوشتار آمده است که هدف پیشرفت مورد نظر قرآن چیزی فراتر از علم، قدرت و ثروت است و اموری چون وصول به قرب الهی، رسیدن به کرامت انسانی، تشکیل جامعه آرمانی، گسترش معنویت، زندگی شایسته در دنیا و حیات بایسته در آخرت، در کنار عزت، عدالت، استقلال فراگیر، اقتدار ملی و بین المللی از جمله اهداف پیشرفت قرآنی است.

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 15
سال هشتم، شماره 15، پاییز و زمستان 1393ش
اسفند 1393
صفحه 9-42
  • تاریخ دریافت: 18 آبان 1393
  • تاریخ بازنگری: 22 آذر 1393
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1393