شاخص‌های جامعه پیشرفته در قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

اینکه پیشرفت بر اساس قرآن چگونه معنا می‌شود و با چه شاخص‌های عمدتاً کیفی و ساختاری مناسب با تحلیل‌های اجتماعی، می‌توان آن را شناخت و ارزیابی کرد، یکی از دغدغه‌هایی است که این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی و تحلیل اجمالی آن بپردازد . همچنان که به جهت ورود و نحوه استفاده از قرآن به عنوان استخراج معنا و شاخص ها، روش و شیوه استفاده از قرآن به ترتیب نزول  مورد توجه قرار گرفته است؛ و به کمک یک جریان موفق تغییر ساز و متحول کننده قرآن در دوره زمانی نزول و با تأکید بر دو مرحله کلی آن در دو منطقه مکه و مدینه، نوعی بررسی و وارسی منطقی آیات ناظر به فضای کلی نزول صورت پذیرد و نیز نمونه‌ها و شواهدی تاریخی ـ تفسیری از آن ارائه گردد. در این بررسی، ضمن بیان مفاهیم کلیدی و روش شناسی بحث، به بررسی سه شاخص  مهم یعنی دانش عمومی، همبستگی و امنیت اجتماعی که از شاخص‌های کلان اجتماعی و در جهت تبیین ساختار کلی پیشرفت از منظر قرآن می باشد، پرداخته شده است و در نتیجه یک تصویر کلی از برنامه  پیشرفت را در این سه شاخص تبیین نماید

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 15
سال هشتم، شماره 15، پاییز و زمستان 1393ش
اسفند 1393
صفحه 161-204
  • تاریخ دریافت: 12 آبان 1393
  • تاریخ بازنگری: 22 آذر 1393
  • تاریخ پذیرش: 13 دی 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1393