رویکرد علمی به قرآن، ضرورتها و چالش‌ها

نویسنده

یسشب

چکیده

در این مقاله «رویکرد علمی به قرآن» از سه زاویه بررسی شده است. نخست با بر شمردن ادله‌ مختلف، ضرورت این رویکرد  بازشناسانده شده است. از زاویه دوم ادوار روی آوردن مسلمانان به تفسیر علمی در پنج دوره (1. عصر نزول، 2.‌عصر ترجمه، 3. عصر تعمیق مطالعات تفسیری، 4. دوران رنسانس  5. دوران معاصر)  به  صورت گذرا مورد بررسی قرار گرفته‌ است. از زاویه سوم به آسیبها و چالشهای این رویکرد توجه شده و دو آسیب (1.‌رویکرد تفریطی به آیات علمی 2.‌افراط‌گرایی در رویکرد علمی به قرآن) باز کاوی شده است

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 1
سال اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1386ش
اسفند 1386
صفحه 17-34
  • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 26 خرداد 1398