دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 1-218 (سال اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1386ش)