رابطه گزاره‌های قرآنی و گزاره‌های علمی

نویسنده

یشب

چکیده

امروزه نسبت گزاره‌های قرآنی ـ بویژه گزاره‌های علمی قرآن ـ با گزاره‌های علوم، موضوعی کلامی ـ  قرآنی است. واژه علم به مفهوم خاص آن علوم تجربی (طبیعی و انسانی) «Science» می‌باشد و قرآن نصوص وحیانی است که توسط پیامبر اسلام(ص) آورده شده است، ولی برداشتها و قرائتهای مفسران ممکن است گوناگون باشد. گزاره‌های اصلی قرآن جنبه هدایتی دارد و گزاره‌های علمی قرآن مقدمه گزاره‌های اصلی آن واقع می‌شود. در این مقاله به نسبتهای ممکن بین گزاره‌های قرآن و گزاره‌های علوم پرداخته شده و رابطه تکاملی، وحدت و تطابق و تمایز، بررسی و روشن شده است که تعارض واقعی بین این دو نوع گزاره وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 1
سال اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1386ش
اسفند 1386
صفحه 35-60
  • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 26 خرداد 1398