اع‍جاز حقوقی قرآن و تعیین نسبت آن با اعجاز تشریعی در اندیشه آیت‌الله فاضل لنکرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح سه جامعه الزهرا(س) رشته تفسیر و علوم قرانی

2 دکتری قرآن و حدیث/ پژوهشگر قرآنی مرکز فقهی ائمه اطهار قم

چکیده

تعریف حقوق که گاهی مترادف با تشریع به کار می‌رود، وضع قوانین الزام آور برای ایجاد نظم در روابط اجتماعی افراد جامعه است. لذا منظور از اعجاز حقوقی قرآن، اعجاز تشریعی آن نیست بلکه وجه خاصی از آن است. در بیان آیت الله محمد فاضل لنکرانیeتصریحی بر تمایز این دو مفهوم نیست اما بررسی ادلّه ایشان در جهت اثبات اعجاز تشریعی قرآن نشان می‌دهد که این ادلّه بر اعجاز حقوقی مصطلح نیز دلالت دارد.
نوشتار حاضر با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای، به روشی توصیفی ـ تحلیلی تلاش می‌کند که بر اساس ادلّه موجود در آثار ایشان نشان دهد، اعجاز حقوقی به خاطر امری از داخل قرآن و مربوط به کلام بما هو له اثر و ثمرات است. دسته‌ای از این ادلّه با استناد به وضع قوانین قرآن به منظور جامعه سازی، ثمرات حقوقی قوانین قرآن را اثبات می‌کند و دسته‌ای دیگر با استناد به ارائه قوانین قرآن توسط فردی امّی، تناسب با فطرت و توانایی‌های انسان همراه با ضمانت های اجرایی اساسی، یکتایی نظام حقوقی قرآن را اثبات می‌کند. مجموع این دو دسته دلیل، اعجاز حقوقی قرآن را مبتنی بر ادلّه آیت الله فاضلe نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Miracle of the Qur'an and its Relation to the Legislative Miracle in the Thought of Ayatollah Fazel Lankarani (r.a) *

نویسندگان [English]

 • Aliyah Jannethari Ladani 1
 • Mohsen Ghamarzade 2
1 ***. Level 3 scholar of Masumieh Institute of Quran and Science
2 . professor Quran and Hadith
چکیده [English]

Abstract
 
The definition of law, which is sometimes used synonymously with Islamic term »tashri’« (lagislation), is the enactment of laws that establish order in the social relations of individuals. Therefore, the legal miracle of the Qur'an is not exactly the tashrii miracle but a special aspect of it. Ayatollah Mohammad Fazel Lankarani's statement does not explicitly distinguish the two concepts, but the examination of his evidences due to proving the Quranic legislative miracle shows that this argument also implies the legal miracle of the term.
The present study, by gathering information in a library, based on the arguments in their works, attempts to describe in a descriptive-analytical way that since the legal miracle is due to something within the Qur'an and related to a certain word of it, then it’s fruitful and useful. Some part of these arguments proves the legal results of Qur'anic laws by referring to the Qur'anic legislation for the purpose of socialization, and another argues that the Qur'anic laws are provided by an illiterate person, fit for nature, and human’s abilities, alongside the basic executive guarantees prove the uniqueness of the Quranic legal system. The sum of these two types of evidences illustrates the legal miracle of the Qur'an based on Ayatollah Fazel’s arguments

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Law
 • Miracle
 • Quran
 • Legal Miracle
 • Ayatollah Fazel Lankarani 
دوره 13، شماره 25
سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش
دی 1398
صفحه 105-124
 • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 19 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398