دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، دی 1398، صفحه 9-304 (سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش) 

مقاله پژوهشی

اعجاز علمی قرآن از منظر آیت‌الله فاضل لنکرانی

صفحه 9-54

10.22034/qve.2019.3716

محمدعلی رضایی اصفهانی؛ محمد امینی


مقاله پژوهشی

نظریه شرمساری در عدالت ترمیمی از نگاه قرآن

صفحه 181-206

10.22034/qve.2019.3723

فاطمه زنداقطاعی؛ محمد قربانزاده؛ محمد باقر گرایلی


مقاله علمی ترویجی

اعجاز مدیریتی قرآن با رویکرد اخلاقی

صفحه 207-234

10.22034/qve.2019.3724

سیده طاهره حسینی؛ طاهره ماهرو زاده


مقاله پژوهشی

مؤلفه‌های مدیریتی قرآن در قصه موسی و خضر

صفحه 259-286

10.22034/qve.2019.3726

علی آقا صفری؛ امیرعلی لطفی؛ عبدالمؤمن حکیمی


علم در معنای ارزش و روش از نگاه قرآن

صفحه 287-304

10.22034/qve.2019.3727

رمضانعلی تقی زاده چاری؛ فاطمه جعفری کمانگر