دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-304 (سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش) 

مقاله پژوهشی

1. اعجاز علمی قرآن از منظر آیت‌الله فاضل لنکرانی

صفحه 9-54

10.22034/qve.2019.3716

محمدعلی رضایی اصفهانی؛ محمد امینی


مقاله علمی ترویجی

7. بررسی فهم مخاطبان عصر نزول از آیات علمی تطور جنین

صفحه 163-180

10.22034/qve.2019.3722

فتحیه فتاحی زاده؛ آذر زمانی


8. نظریه شرمساری در عدالت ترمیمی از نگاه قرآن

صفحه 181-206

10.22034/qve.2019.3723

فاطمه زنداقطاعی؛ محمد قربانزاده؛ محمد باقر گرایلی


مقاله پژوهشی

11. مؤلفه‌های مدیریتی قرآن در قصه موسی و خضر

صفحه 259-286

10.22034/qve.2019.3726

علی آقا صفری؛ امیرعلی لطفی؛ عبدالمؤمن حکیمی


12. علم در معنای ارزش و روش از نگاه قرآن

صفحه 287-304

10.22034/qve.2019.3727

رمضانعلی تقی زاده چاری؛ فاطمه جعفری کمانگر