علم در معنای ارزش و روش از نگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با تأکید بر دو برداشت کلی از علم در دیدگاه قرآن به عنوان یک حقیقت انتزاعی و امری معقول و نیز نوعی معرفت عینی ـ تجربی و امری محسوس نگاشته شده است. در این پژوهش معنای علم تحت دو عنوان «ارزش» و «روش» از منظر قرآن مورد بررسی قرار گرفته است؛ لذا با نگاه به قرآن، جنبه ارزشی و اخلاقی – توصیفی علم و جنبه روشی و تجربی ـ عینی آن پژوهش شده و به این نتیجه دست یافته شده است که در قرآن، علم آن گاه که در دایره‌ انسان و از منظر وجودی مورد بحث قرار گیرد به عنوان یک « ارزش» تلقی می‌شود و متعلق علم، انسان و عالم درون او خواهد بود و هر گاه در عرصه طبیعت و نظام خلقت و در قالب «آیات» و نشانه‌ها مورد مطالعه واقع شود به عنوان یک «روش» محسوب می‌شود و متعلق آن جهان طبیعت و عالم برون خواهد بود و این در صورتی است که قرآن مرتباً بر این امر تاکید دارد که دائماً این «روش» باید در مسیر آن «ارزش» در حرکت باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SCIENCE IN THE MEANING OF VALUE AND METHOD FROM THE PERSPECTIVE OF THE QURAN*

نویسندگان [English]

  • Ramadan Ali Taghizadeh Chari 1
  • Fatemeh Jafari Kamangar 2
1 PhD Assistant Professor of Persian Language and Literature, Tehran Farhangian University (rtaghizadehchari@yahoo.com)
2 Assistant Professor of Department of Persian Language and Literature, Tehran Cultural University (jafarikamangar@gmail.com)
چکیده [English]

Abstract
The present study is focused on two general conceptions of science in the Qur'an's view as an abstract and sensible truth as well as some objective-empirical and tangible knowledge. In this research, the meaning of science under the title of "value" and "method" has been studied from the perspective of the Qur'an. Therefore, looking at the Qur'an, the valuable and ethical - descriptive aspect of science and its methodical and empirical - objective aspect have been examined.
The result has been that in the Qur'an, science is considered as a "value" when it is discussed in the human circle and from the existential perspective, and science, in this way, belongs to man and the universe within him. Whenever in the realm of nature and the system of creation being studied in the form of "ayat" [signs of God] is regarded as a "method" so it belongs to the world of nature and the outer world. Hence, the Holy Qur'an repeatedly emphasizes that this "method" must constantly move in the direction of that “value”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quran
  • Science
  • Value
  • Method
دوره 13، شماره 25
سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش
دی 1398
صفحه 287-304
  • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398