اعجاز مدیریتی قرآن با رویکرد اخلاقی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده تفسیروعلوم قرآنی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم-قم -ایران- وابسته به اوقاف و امورخیریه قم -ایران

2 استادیار جامعةالمصطفی العالمیه

چکیده

اعجاز مدیریتی از وجوه اعجاز علمی قرآن است که مورد توجه قرآن ‌پژوهان معاصر قرار گرفته است. بشر در چگونگی اداره خود و مدیریت جوامع، نیازمند آموزه‌های وحیانی است. شیوه‌های هدایت و مدیریت قرآن برخاسته از اسباب فرا طبیعی است. این وجه از اعجاز در صورت اثبات دارای ثمرات و آثار فراوانی در مدیریت است که می‌تواند از مدیریت فردی تا مدیریت کلان جهان را دربر بگیرد و نمونه بارز آن تحوّلی است که در مدت زمان کوتاهی در جامعه جاهلی صدر اسلام ایجاد کرده است.
این نوشتار که با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع تفسیری و مدیریتی و به روش کتابخانه‌ای نگارش یافته، ضمن تبیین اعجاز مدیریتی، به بیان ویژگی‌های اخلاقی مدیران در دو حوزه فردی و اجتماعی پرداخته است تا نگاه جامع قرآن را در ارائه الگویی کامل در حوزه اخلاقی مدیران با هدف اثبات این وجه از اعجاز به نمایش بگذارد و دریچه‌ای نو درعرصه مطالعات مدیریتی ‌بگشاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The administrative miracle of the Holy Quran, with the moral approach

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Tahereh Hoseini 1
  • Tahereh Mahroozadeh 2
1 Master's student (thosseini56@yahoo.com)
2 Assistant professor of Al-Mustafa International University (mahrozadeh@gmail.com)
چکیده [English]

Abstract
The managerial miracle is one of the important aspect of  Qu'ranic scientific miracles which has been the focus of attention of contemporary Qu'ranic researchers. 
Human beings need divine teachings to govern and manage their communities. The Qu'ranic guidance and managemerial methods are derived from supernatural devices. This aspect of miracle, if proven, has many benefits and implications for management that can include  from individual management to global management and a manifest example of this, is the evolutionary transformation that has been taking place for a short time in the ignorant society in the time of appearance of Islam.
This paper, which uses a descriptive-analytical approach, using interpretative and managerial resources and in a library-based method, has also explored the managerial miracle, expressing the moral characteristics of managers, in both individual and social domains to illustrate the comprehensive Quranic view of a complete paradigm in the ethical domain of managers, with the aim of proving this aspect of the miracle, and opening a new door in the field of managerial studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quranic miracle؛ managerial miracle
  • Quranic management
  • individual ethics of managers
  • social ethics of managers
دوره 13، شماره 25
سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش
دی 1398
صفحه 207-234
  • تاریخ دریافت: 18 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398