اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم طبیعی از دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری قرآن و علوم گرایش بهداشت و سلامت

2 دانشجوی دکتری جامعه المصطفی/ قزآن و بهداشت و سلامت

چکیده

رابطه قرآن و علوم طبیعی و به خصوص اعجاز علمی یکی از مباحث مهم علوم قرآنی در جهان اسلام و غرب بوده است که منشا بسیاری از مباحث و شبهات قرار گرفته است. با نگاهی گذرا به آثار آیت الله محمد فاضل لنکرانیe  این نکته  به دست می‌آید که ایشان به این موضوع، اهتمام نشان داده‌اند. این نگاشته به روش کتابخانه‌ای و تحلیل اطلاعات موجود و با هدف شناخت و بررسی دیدگاه‌های آیت الله محمد فاضل لنکرانیe در موضوع اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم طبیعی (گیاه‌شناسی، زمین‌شناسی و کیهان‌شناسی) تدوین شده است. و در نهایت به این نتیجه دست یافته است که مباحث مطرح شده در کتاب «مدخل التفسیر»  و سایر آثار وی در موضوعات مرتبط با معجزه و اعجاز علمی با دقت خاصی گزینش شده است؛ و قابلیت وسعت دادن دامنه موضوعات مرتبط با اعجاز علمی در حوزه علوم طبیعی (قرآن و پزشکی، قرآن و زیست شناسی، قرآن و خلقت هستی و...) و هم‌چنین عمق دادن به مباحث مطرح شده در آثار ایشان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scientific Miracle of the Quran in the Field of Natural Sciences from the Perspective of Ayatollah Fazel Lankarani (r.a) *

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Vashian 1
 • Mohammad Isa Nadaghi 2
1 PhD. in Qurʾān and Science (Health and Hygiene), al-Mustafa International University
2 PHD student of Comparative interpretation of the Quran
چکیده [English]

Abstract
The connection between the Qur'an and the natural sciences, especially the scientific miracle, has been one of the most important topics of the Qur'anic sciences in the Islamic world, as well as the West and has been the source of many controversies and doubts. A quick look at the works of Ayatollah Fazel Lankarani (r.a) reveals that they have cared to address this issue. This research is based on a library method and analysis of existing information with the aim of identifying and examining Ayatollah Fazel Lankrani's views on the scientific miracle of the Qur'an in the field of natural sciences (botany, geology and cosmology).
Finally, it has been reached that the topics discussed in his book "The Entrance of Interpretation" and his other works on subjects related to miracles and scientific miracles were carefully selected so that no scientific theories were imposed on the Holy Qur'an. Hence it is still possible to broaden the scope of scientific miracle-related topics in the field of natural sciences (Quran and medicine, Quran and biology, Quran and creation of being and human, etc.) as well as to deepen the issues raised in his works

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Quran and science
 • Ayatollah Fazel Lankarani
 • scientific miracle
 • scientific interpretation
 • natural science
دوره 13، شماره 25
سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش
دی 1398
صفحه 125-141
 • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398