بررسی فهم مخاطبان عصر نزول از آیات علمی تطور جنین

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه الزهرا (س) / (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) / (نویسنده اول)

چکیده

از جمله آیاتی که امروز آن را مصداق اعجاز علمی قرآن می­دانند، آیات مرتبط با تطور جنین انسان؛ خصوصا آیات 12 تا 14 سوره مومنون است. تطور جنین مراحل مختلف شکل‌گیری جنین در رحم است که تا قرن نوزده میلادی برای دانشمندان غیر مسلمان ناشناخته بود. این پژوهش به شناخت فهم مسلمانان صدر نزول به عنوان اولین مخاطبان قرآن کریم از آیاتِ تطور جنین در سوره مومنون (دامنه تحقیق)، متناسب با محدوده زمانی حیات پیامبر اکرمa، به شیوه کتابخانه­ای و تحلیل منطقی محتوا پرداخته است. نوشتار حاضر این مهم را تذکر می­دهد که فهم و معرفت بدون رجوع به فهم پیامبر اکرم ناقص است. زیرا بدیهی است که فهم مسلمانان عصر نزول، از این آیات لسانی بود و فهم دانشمندان قرون بعد، علاوه بر زبان عربی، بر اساس یافته‌های تجربی نیز شکل گرفت، اما هر دو برای فهم بهتر خصوصا در عبارت «ثم أنشأنا خلقا آخر» نیاز به فهمی دقیق دارند که تنها با اتکا به زبان عربی به دست نمی­آید. با توجه به اینکه برخی از نتایج به دست آمده، این است که بعد معرفت ایمانی این آیات  نسبت به بعد علمی آن برای مخاطبان اولی قرآن کریم برجسته­تر بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Early Muslims’ Comprehension of the Scientific Verses Concerning the Fetal Development*

نویسندگان [English]

  • Fathiyah Fattahizadeh 1
  • Fathiyah Fattahizadeh 2
1 Azar Zamani, PhD student of Quranic Sciences and Hadith of Al-Zahra University
2 Associate Professor and Director of Quranic Sciences and Hadith of Al-Zahra University.
چکیده [English]

Abstract
Among the verses that are nowadays regarded as the manifestation of the scientific miracle of the Qur'an are verses related to the development of the human fetus, especially the verses 12-14 of Chapter al-Mu’minun. Embryo development includes various stages of embryo formation in the womb that were unknown to non-Muslim scientists until the nineteenth century.
This study has examined the early Muslims’ comprehension of the Holy Qur'an as the first target audience of it, particularly of the verses of fetal development in Chapter al-Mu’minun (the scope of research), proportional to the prophetic life cycle of the Prophet (pbuh), in a library style and rational analysis of content. The present text points out that the understanding and comprehension is incomplete without reference to the knowledge of the Holy Prophet. For it is clear that the understanding level of the early Muslims in the Revelatory Era was in the linguistic terms, but the understanding of other scholars in the later centuries was based on experimental findings, in addition to Arabic. Yet both were needed for a better understanding, especially in the phrase "then We created another creation" a precise comprehension that it is not possible by relying solely on Arabic. Given that some of the results obtained are that the epistemic dimension of these verses (meaning the ones related to the faith) is more prominent than the scientific one for the first audience of the Holy Quran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fetal development in the Quran
  • Revelatory Era
  • Methods of understanding
  • Early Muslims
دوره 13، شماره 25
سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش
دی 1398
صفحه 163-180
  • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398