مؤلفه‌های تربیت اخلاقی در خطاب‎های آیات یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده

تربیت اخلاقی، نقش بسیار مهمی در سلامت روح انسان و سعادت فرد و جامعه دارد. در دین مقدس اسلام، به اخلاق و تربیت اخلاقی توجه فراوانی شده است؛ که یکی از مهم‌ترین اهداف نزول قرآن، تربیت اخلاقی، تهذیب نفس و پرورش افراد آراسته به فضایل اخلاقی می‌باشد. قرآن کریم دارای کلامی زیبا و رسا است که در اوج فصاحت  و بلاغت برای هر گروه از انسان ها پیامی خاص دارد. آیاتی که با عبارت Pیا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُاO شروع شده‌اند، مؤمنان را خطاب قرار داده است و به آن‌ها اشاره می‌نماید، حال که شما ایمان آورده‌اید  و در برابر حق تسلیم شده‌اید  و با خدای خود پیمان اطاعت بسته‌اید، باید به مقتضای این پیمان به دستورهایی که پشت سر این جمله می‌آید، عمل کنید. هدف اصلی این پژوهش تبیین مؤلفه‌های تربیت اخلاقی در  قرآن(مطالعه موردی آیات یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا) می‌باشد. این مهم با استفاده از روش تبیینی ـ تحلیلی و با مداقه در آیات قرآن کریم که با خطاب Pیا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُاO شروع شده اند، انجام شده است. بدین صورت که ابتدا مؤلفه‌های مربوط به تربیت اخلاقی شناسایی شده‌اند (‌عدالت، شجاعت و هم‌دلی) و سپس زیر مجموعه‌های این مؤلفه‌ها، در بین آیات مد نظر مورد تبیین  و بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرآن کریم در خصوص تمام موضوعات بشری و به خصوص در رابطه با  مصادیقی که مرتبط با حقوق  و تکالیف انسانی می‌باشند  و در سایه تربیت اخلاقی قرار دارند، مؤمنان را ملزم به انجام اموراتی نموده است.  تمامی مکاتب الهی و بشری این اصل را پذیرفته‌اند که در صورتی می‌توان به جامعه، نظم و ثبات بخشید که حقوق و تکالیفی که برای انسان‌ها در نظر گرفته شده است به خوبی مورد عمل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Elements of Ethical Education in Addressing Verses with: [O You Who Believe!] *

نویسنده [English]

  • Marzieh Kahnooji
Assistant Professor of Rafsanjan Valiasr University (M.kahnooji@vru.ac.ir).
چکیده [English]

Abstract
Ethical education plays a very important role in the health of the human soul and the well-being of the individual as well as society. Much attention has been paid to ethics and moral education in the sacred religion of Islam, so that one of the most important purposes of the Qur'an's revelation is moral upbringing, self-cultivation, and nurturing of moral virtues. The eloquence and rhetoric of the Holy Quran has a special message for every human group. The verses started with {O you who believe!} address believers that now since you have believed, obeyed and made a covenant with your God, therefore, you should abide with the commandments that follow this phrase.
The main purpose of this study is to explain the components of moral education in the Qur'an (a case study of the verses of ‘Ya ayyuhallezine amanu’). This has been accomplished by means of an explanatory-analytical method and by scrutinizing the verses of the Holy Qur'an that have begun with the addressing of ‘Ya ayyuhallezine amenu’. First, the components of moral education have been identified (justice, courage and empathy) and then the subsets of these components been explained and discussed among the verses in question. The findings of the study show that the Holy Quran obliges believers to do things on all human subjects, and especially on human rights and those related to the moral issues. All divine and human schools have accepted the principle that it is possible to give society order and stability if human rights and obligations are to be fully realized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ethical education
  • the Holy Quran
  • Verses (O You Who Believe) or verses of ‘Ya ayyuhallezine amanu’
دوره 13، شماره 25
سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش
دی 1398
صفحه 235-258
  • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398