اعجاز علمی قرآن در خلقت انسان از دیدگاه آیت‫الله فاضل لنکرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم/ طلبه سطح سه جامعه الزهرا(س) رشته تفسیر و علوم قرانی

2 دکترای تفسیر تطبیقی، مدرس تفسیر و علوم قرانی جامعه الزهرا (س)

چکیده

مسئله اعجاز قرآن از موضوعات مهم و اساسی در علوم قرآنی است. یکی از جنبه‫های این اعجاز، اعجاز علمی قرآن کریم در زمینه خلقت انسان است که با پیشرفت‫های علم پزشکی و جنین‫شناسی به اثبات رسیده و مورد توجه مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی از جمله آیت‫الله فاضل لنکرانی بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به کتاب‫های علوم قرآنی و مباحث تفسیری در تفسیر آیات 14ـ12 سوره مؤمنون و تطبیق آن با علم روز، به بررسی اعجاز علمی قرآن کریم در زمینه خلقت انسان از دیدگاه آیت‫الله فاضل لنکرانی پرداخته شده است. ایشان در تفسیر این آیات، مراحل خلقت انسان را به شش مرحله: خاک، نطفه، علقه، مضغه، آفرینش استخوان‌ها و عضلات و ایجاد خلقی جدید تقسیم می‫کند و تطبیق کامل کشفیات جدید علم جنین‫شناسی با مراحل ذکر شده در این آیات را به عنوان اعجاز علمی قرآن کریم مورد بررسی و موشکافی علمی قرار می‫دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scientific Miracle of the Qur'an in the Creation of Man from the Viewpoint of Ayatollah Fazel Lankarani (r.a) *

نویسندگان [English]

 • Maryam Bahman 1
 • Tahereh Hasanzade 2
1 ***. M.A in of Interpretation and Quranic Sciences of Al-Zahra University - writer in chief (dr.bahman98@gmail.com)
2 Ph.D. student of Comparative Exegesis of Al-Zahra University (hasanzadeh265@gmail.com).
چکیده [English]

Abstract
The question of the miracle of the Qur'an is one of the most important issues in the Quranic sciences. One aspect of this miracle is the scientific miracle of the Holy Quran in the creation of man, which has been proven by advances in medical science and embryology and has been the focus of Quranic commentators and scholars, including Ayatollah Fazel Lankarani.
In this descriptive-analytic study, referring to the books of Qur'anic sciences and interpretive topics in the interpretation of verses 12-14 of Chapter Mu’minun and its comparison with the modern science, the study of the scientific miracle in the Holy Quran regarding to the creation of man from the perspective of Ayatollah Fazel Lankarani has been done. In interpreting these verses, he divides the stages of human creation into six stages: soil, sperm, germ-cell, embryonic lump, the creation of bones and muscles, and the creation of new moods. Therefore, he examines and scrutinizes the complete matching of the new discoveries of embryology with the steps mentioned in those verses as a scientific miracle of the Holy Quran. Knowing the views of these great contemporary thinkers and commentators can serve as a basis for further understanding the teachings of the Holy Quran as well as helping us to follow the path of bliss in the light of the teachings of this divine book.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Ayatollah Fazel Lankarani
 • Scientific Miracle
 • Creation
 • Human Creation
 • Fetus
دوره 13، شماره 25
سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش
دی 1398
صفحه 143-161
 • تاریخ دریافت: 13 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398