دوره و شماره: دوره 13، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 9-274 

مقاله پژوهشی

مبانی و قواعد تفسیر علمی در تفسیر الامثل

صفحه 9-34

10.22034/qve.2019.2750

سید احمد موسوی باردئی؛ خدیجه حسین‌زاده؛ حسن صادقی


مقاله پژوهشی

بررسی تفاسیر تربیتی معاصر

صفحه 215-228

10.22034/qve.2019.2759

محمدعلی رضایی اصفهانی؛ سید سعید حسینی رامشه