مؤلفه‌های مدیریتی قرآن در قصه موسی و خضر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه المصطفی

2 استادیار جامعه المصطفی العالمیه

3 دانش‎پژوه دکتری قرآن و علوم جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

توجه به این مهم که دانش سازمان و مدیریت به ‌عنوان عنصری کلیدی در رشد، تعالی، صعود و سقوط سازمان جامعه و نهادهای سیاسی و حکومتی، نقش اساسی ایفاء می­کند، از منظر قرآن کریم که محکم‌ترین و استوارترین پیام الهی بوده و عهده‌دار برنامه جامع زندگی بشری است، آن گونه که بایسته است مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. نگارندگان نوشتار سعی دارند با استفاده از متد توصیفی و تحلیلی و با بهره جستن از روش استنطاقی شهید صدر با مراجعه به آیات 60 تا 82 سوره کهف مؤلفه­های مهم مدیریتی در آیات یاد شده را کشف و تبیین نموده و نیز تمایز آن را با دانش مدیریت رایج بیان کنند؛ تا از این ره‌گذر جامعیت قرآن کریم نسبت به دانش مدیریت به تصویر کشیده شود. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که در آموزه­های آیات 60 تا 82 سوره کهف مهم‌ترین مؤلفه‌های مدیریتی در حوزه­های یادگیری سازمانی و نگرش سیستمی مطرح شده است چه این‌که در حوزه یادگیری سازمانی به مباحثی هم‌چون هدف‌گذاری، نیازسنجی، تعیین موضوع یادگیری، بیان مسئله سازمان، طرح مثال مرتبط با موضوع برای تفهیم مسئله، عدم سخت‌گیری و رعایت اصول آسان‌گیری و بر عهده گرفتن موارد عملی یاددهی توسط خود مدیران پرداخته شده است و در حوزه نگرش سیستمی به موضوعاتی مانند توجه به محیط، نگاه سیستمی به قضایا، تلاش در راستایی نیل به هدف، استفاده از مکانیسم بازخور، اشاره به آنتروپی منفی، توجه به مصادیق ناشناخته از چالش‌های محیطی، معرفی راهبرد (عبور از چالش‌ها و تهدیدات محیطی) می‌پردازد. هم‌چنین مشخص شد که مؤلفه‌ها ذکر شده در قرآن کریم در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل بهره‌گیری و استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial Components of the Qur'an in the Story of Moses and Khidr (a.s) *

نویسندگان [English]

 • Ali Agha safari 1
 • Amir Ali Lotfi 2
 • Abdul Momen Hakimi 3
1 PhD student of Quranic sciences in al-Mustafa University
2 Associate Professor, al-Mustafa International University (hamdrahmat@gmail.com).
3 PhD student of Quranic sciences in al-Mustafa University
چکیده [English]

Abstract
 Considering the importance of knowledge of organization and management as a key element in the growth, ascension, rise and downfall of community organization and political and governmental institutions, it has not been analyzed as it should, from the perspective of the Holy Quran, as the strongest and most sustained divine message and the comprehensive program of human life.
Using descriptive and analytical method and using Shahid Sadr's inferential method, the authors of the article try to discover and explain the important managerial components in the verses 60 to 82 of Surat al-Kahf and to distinguish them from the current managerial knowledge to illustrate the comprehensiveness of the Holy Quran comparing to the modern management knowledge.
The findings of study show that in the teachings of verses 60 to 82 of Surat al-Kahf, the most important managerial components in the areas of organizational learning and systemic attitude have been raised. So in the field of organizational learning, such topics as goal setting, needs assessment, learning topic determination, explaining the organization-related problems, giving example related to the issue due to understanding the problem, avoiding rigidity but compliance with the principles of facilitation and responsibility by the managers themselves in teaching practical cases have been addressed. Then in the field of systematically view, the issues have been studied such as attention to the environment, systematic view of the issues, trying to reach the goal, using the feedback mechanism, pointing to the negative entropy, attention to the unknown instances of environmental challenges, introduction of strategy (through the environmental challenges and threats). It has also been found that the components mentioned in the Holy Quran can be used at all times and places.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Quran
 • Prophet Moses
 • Prophet Khidr
 • Management
 • Organizational Learning
 • Systematic View
دوره 13، شماره 25
سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش
دی 1398
صفحه 259-286
 • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398