نظریه شرمساری در عدالت ترمیمی از نگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه المصطفی

2 استادیار جامعه المصطفی مشهد

3 استایار جامعه المصطفی مشهد

چکیده

عدالت ترمیمی، مشتمل بر نظریات مختلفی درجهت مسئولیت‌پذیر نمودن و اصلاح بزه‌کار است، یکی از نظریات در این حوزه شرمساری است. در این نظریه جرم زمانی کنترل می‌شود که اعضای جامعه از طریق مشارکت در تقبیح بزه‌کار و ایجاد شرمساری در وی، تلاشی منسجم را برای بازپذیر کردن بزه‌کار به یک شهروند مطیع قانون در جامعه به کار گیرند. این موجب بازدارندگی عمومی نسبت به کسی است که دارای چنین احساسی است. این نظریه که در کشورهای متعددی در حال اجراست، از نظر بن مایه‌های معرفتی و اجرایی دچار کاستی‌هایی است. از این رو در جهت اصلاح مجرم و به تبع آن کاهش جرم با تاکید بر آموزه‌های قرآنی در این زمینه ایده بازگشت و اصلاح استنباط شده است. این ایده در واقع همان اجرای فرآیند توبه از سوی گناه‌کار هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی است؛ زیرا اجرای توبه واقعی نه تنها موجب محو آثار گناه می‌شود، بلکه امید فرد را در تقویت بندگی افزایش داده و عنصری پویا در جبران و به دست آوردن رضایت الهی است و نیز اسباب مصونیت جامعه از گناه را فراهم می‌آورد. ضمن این‌که مراجعه به اهداف مجازات‌ها در اسلام نشان می‌دهد که هدف از کیفر، انتقام جویی نیست بلکه سوق دادن افراد به مراعات حدود و حریم الهی است؛ از این رو، این نهاد نیازمند شرایط درونی، بیرونی و تکمیلی است که در این پژوهش پس از مراجعه به منابع تفسیری و فقهی با روش توصیفی و تحلیلی به آن پرداخته شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theory of Embarrassment in Restorative Justice from the Perspective of the Holy Qur'an*

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zand Eghtai 1
 • Mohammad Ali Ghorbanzadeh 2
 • Mohammad Bagher Grayeli 3
1 PhD Student, al-Mustafa International University (Zand1382f@gmail.com)
2 Associate Professor, al-Mustafa International University (qorbanzadeh@chmail.ir)
3 Associate Professor, al-Mustafa International University (gerayeli1378@yahoo.com).
چکیده [English]

Abstract
Restorative justice involves a variety of theories on accountability and correction for the offender, one of which is embarrassment. Du to this theory crime is controlled when members of the community make a coherent effort to re-accept an offender to a law-abiding citizen in society by participating in the denunciation and embarrassment of the offender. This is a general deterrent to someone who has this feeling.
This theory, which is applicable in many countries, suffers from epistemic and operational deficiencies. Therefore, the idea of ​​restitution and correction has been deduced in order to correct the offender and consequently reduce the crime by emphasizing the Quranic teachings. This idea is in fact the same as the process of repentance by the sinner in both the individual and social dimensions; because executing the true repentance not only eliminates the effects of sin, but also increases one's hope in strengthening servitude and a dynamic element in compensation and gaining divine consent. It is also a means of securing the community from sin. While referring to the purposes of punishment in Islam shows that the purpose of punishment is not revenge but the promotion of commitment to the divine restrictions; hence, it requires the internal, external, and complementary conditions that are sought after in this study by referring to interpretive and jurisprudential sources described in a descriptive and analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Deterrent Embarrassment
 • Repentance
 • Restitution and Correction
 • Restorative Justice
 • Theories of Human Sciences
دوره 13، شماره 25
سال سیزدهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1398ش
دی 1398
صفحه 181-206
 • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398