بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

حقوق کودک از مهم‌ترین بحث‌ها در حوزه حقوق خانواده می‌باشد. در همین زمینه، مکاتب گوناگون حقوقی، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. این نوشتار به مقایسه دیدگاه‌های دو نظام حقوقی مطرح و مهم می‌پردازد؛ یعنی نظام حقوقی قرآن که جامع‌ترین منبع هدایت بشر است و کنوانسیون حقوق کودک که شالوده آخرین تلاش‌های انسان قرن بیست و یکم در عرصه بین‌الملل می‌باشد.
در این نوشتار، بعد از بررسی جایگاه حقوق کودک و معرفی دو نظام حقوقی، به منظور بررسی تطبیقی دو نظام، تفاوت‌های آنها را در سه حوزه مبنایی، محتوایی و روشی یادآور شده است. پس از بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی و ملاحظه تفاوت‌های آن دو، روشن می‌شود که حقوق کودک در قرآن از سطح فاخرتر و برتری نسبت به کنوانسیون حقوق کودک برخوردار است؛ چرا که کنوانسیون گرچه دارای نقاط مثبت و خوبی است، اما برخی از حقوق اصلی کودک را نادیده گرفته است.

کلیدواژه‌ها


دوره 6، شماره 11
سال ششم، شماره 11، پاییز و زمستان 13912
اسفند 1391
صفحه 65-86
  • تاریخ دریافت: 01 مهر 1390
  • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1391