دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 1-208 (سال ششم، شماره 11، پاییز و زمستان 13912)