دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-208 (سال ششم، شماره 11، پاییز و زمستان 13912) 
2. قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری

صفحه 43-64

سید احمد میر خلیلی؛ مجید محمد زاده


4. روش‌شناسی تفسیر فقهی

صفحه 78-122

محمد مهدی کریمی‌نیا


5. قرآن و آزادی سیاسی

صفحه 123-159

نجف لک زایی؛ نصرالله نظری


7. منبع‌شناسی قرآن و طب

صفحه 181-188

غلامرضا نورمحمدی؛ عباسعلی واشیان