بررس مقاله «کشاورزی و گیاهان در قرآن» دیوید وینز

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی و نقد مدخل «کشاورزی و گیاهان» در دایرة المعارف قرآن لیدن می‌پردازد. نویسنده ضمن بررسی مفصل کشاورزی و گیاهان در قرآن به معرفی کتبی می‌پردازد که در زمینه کشاورزی و گیاهان به رشته تحریر درآمده و یا از زبان‌های غیرعربی به عربی ترجمه شده‌اند.
ذخیره محصولات کشاورزی، نظام‌های آبیاری زیرزمینی، باد سرد و سوزان، مزارع سرسبز آخرت، دو باغ سرسبز و پر آب، گیاهان روئیده در جهنم مواردی است که در نوشتار حاضر آسیب‌شناسی شده و مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


دوره 6، شماره 11
سال ششم، شماره 11، پاییز و زمستان 13912
اسفند 1391
صفحه 161-180
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1391
  • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1391