رویکردهای اعجاز اخلاقی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

اخلاق از مهم‌ترین جلوه‌های قرآن کریم می‌باشد که برخی قائل به اعجاز قرآن کریم در این زمینه شده‌اند. این نوشتار در پی آن است تا با تبیین و بررسی این بعد از ابعاد اعجازی قرآن به چگونگی و نحوه طرح این وجه اعجازی به صورت مختصر بپردازد.
در این نوشتار، پس از مفهوم شناسی و تبیین جایگاه اخلاق در قرآن، رویکردهای گوناگونی در اعجاز اخلاقی قرآن طرح شده است. در بررسی رویکردهای مختلف نسبت به اعجاز اخلاقی قرآن کریم، به این نکته رهنمون شدیم که قرآن کریم به دو اعتبار از اعجاز برخوردار است. الف) نقش تاریخی‌اش در تحول جامعه‌ای ضد اخلاق به یک مدینه فاضله و جامعه‌ای اخلاقی؛ ب) ارائه نظام اخلاقی برتر.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 9
سال پنجم، شماره 9، پاییز و زمستان 1390
اسفند 1390
صفحه 15-32
  • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1390
  • تاریخ بازنگری: 25 مهر 1390
  • تاریخ پذیرش: 26 دی 1390
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1390