دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-168 (سال پنجم، شماره 9، پاییز و زمستان 1390) 

مقاله علمی ترویجی

1. رویکردهای اعجاز اخلاقی قرآن

صفحه 15-32

رضا حق‌پناه؛ مهدی عبادی


2. اعجاز فیزیکی قرآن

صفحه 33-54

سید حسین امیدیانی؛ علی مولایی


4. درمان اعجازآمیز قرآن

صفحه 71-90

حسین علی علایی؛ حسن رضا رضایی


5. بررسی اعجاز تربیتی قرآن

صفحه 91-108

محمد علی رضایی اصفهانی


6. بررسی اعجاز اخلاقی قرآن

صفحه 109-124

محمد جواد اسکندرلو؛ اکبر محمودی


7. منبع‌شناسی قرآن و علوم اجتماعی

صفحه 125-150

حسین فخرزارع؛ فاضل حسامی؛ مجتبی روحانی‌زاده